Temeljem odredbi članka 26., a u smislu članka 27.stavka 1. Zakona o knjižnicama ( Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), članka 21.Statuta Općinske knjižnice “Hrvatska sloga” Gradac u Gradcu i Odluke Općinskog vijeća Općine Gradac o raspisivanju natječaja za ravnatelja Općinske knjižnice “Hrvatske sloga” Gradac u Gradcu ( “Službeni glasnik” 18/17), ravnateljica Općinske knjižnice “Hrvatska sloga” Gradac u Gradcu raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice “Hrvatska sloga” Gradac u Gradcu

Uvjeti:

Ravnateljem/ravnateljicom može biti imenovana osoba koja ima:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • najmanje 5 (pet) godina rada u knjižničarskoj struci.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana. Mandat ravnatelja/ravnateljice započinje 01.siječnja 2018.g.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi ( diploma u izvorniku ili u ovjerenoj preslici)
  • preslika domovnice ili osobne iskaznice,
  • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci),
  • dokument kojim kandidat /kandidatkinja dokazuje da je ostvario potrebno radno iskustvo ( preslika potvrde HZMO o ostvarenom radnom stažu, potvrde poslodavca, ugovora o radu i sl.).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu : Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac, Stjepana Radića 1, 21330 Gradac s naznakom ” Prijava na natječaj za izbor ravnatelja/ ice knjižnice”.

Obavijesti o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima/kinjama u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.